facebook
> Strona główna > Regulamin
Regulamin

Regulamin serwisu Logiczny Ekstraktor Możliwości nano

Tekst obowiązujący od 28 lutego 2014 r.

Spis treści

1. Informacje podstawowe.

2. Definicje.

3. Postanowienia ogólne.

4. Zasady uczestnictwa w serwisie L.E.M. nano.

5. Zasady działania serwisu L.E.M. nano.

6. Polityka prywatności.

7. Polityka cookies.

8. Ograniczenia odpowiedzialności.

9. Usuwanie treści z serwisu L.E.M. nano oraz blokowanie konta.

10. Zgłaszanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu L.E.M. nano.

11. Postanowienia końcowe.

 

Regulamin

 

Serwis Logiczny Ekstraktor Możliwości nano (L.E.M. nano) jest projektem badawczym wywodzącym się z idei crowdsourcingu. Rynek L.E.M. nano – „jarmark idei” – zorientowany jest na zastosowania komercyjne oraz badawcze z dziedziny wysokich technologii. W ramach przygotowań do uruchomienia rynku wykorzystano metody charakterystyczne dla prac naukowo-badawczych. Pierwszym tematem dla rynku L.E.M. nano jest zastosowanie materiałów opartych na nanostrukturach węglowych, ze szczególnym uwzględnieniem grafenu. Uczestnicy rynku poprzez swoją aktywność stają się „zbiorowym ekspertem” w zakresie dziedzin, których rynek dotyczy. Oprócz prognozowania przyszłych zdarzeń rynek pozwoli na badanie innych zagadnień o określonym potencjale poznawczym dla nauk stosowanych.

 

1. Informacje podstawowe

 

1.1. Serwis o nazwie „Logiczny Ekstraktor Możliwości nano” jest zorganizowanym w sieci Internet, pod adresem www.lem-nano.pl, miejscem agregacji opinii na temat prawdopodobieństwa zaistnienia przyszłych zdarzeń.

1.2. Organizatorem i właścicielem Serwisu o nazwie „Logiczny Ekstraktor Możliwości nano” jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., która wykorzystuje go w programie badawczym mającym na celu prognozowanie trendów i scenariuszy zdarzeń istotnych dla planowania strategicznego.

 

2. Definicje

 

2.1. Serwis L.E.M. nano oznacza całość funkcji i treści dostępnych na witrynie internetowej www.lem-nano.pl.

2.2. Użytkownik L.E.M. nano to osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do funkcji i treści zamieszczanych w serwisie L.E.M. nano.

2.3. Społeczność L.E.M. nano to zbiór wszystkich użytkowników L.E.M. nano.

2.4. Login oznacza indywidualną i niepowtarzalną nazwę, pod jaką użytkownik występuje w serwisie L.E.M. nano, wybraną przez niego w trakcie procedury rejestracyjnej.

2.5. Profil oznacza zbiór informacji o użytkowniku, w tym dane osobowe, zamieszczany w serwisie L.E.M. nano na warunkach określonych w Regulaminie.

2.6. Administrator oznacza podmiot będący organizatorem i właścicielem serwisu L.E.M. nano, tj. Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000037957, NIP 526-030-02-04, Regon 006746410, kapitał zakładowy: 4.437.586.000,00 zł, kapitał wpłacony: 4.437.586.000,00 zł.

2.7. Konto oznacza zestaw usług umożliwiających użytkownikowi korzystanie z serwisu L.E.M. nano oraz zarządzanie profilem.

2.8. Oszacowanie oznacza przewidywanie zaistnienia lub niezaistnienia (odpowiednio wartości: „TAK” albo „NIE”) zdarzenia wraz z określeniem pewności tego oszacowania poprzez podanie wartości zawierającej się w przedziale od 1 do 99 punktów prawdopodobieństwa. Oszacowanie i jego wartość są wyrazem subiektywnej opinii użytkownika L.E.M. nano, który dokonuje danego oszacowania. Użytkownik L.E.M. nano może dokonywać wielu oszacowań dotyczących jednego zdarzenia.

2.9. Oszacowania przeciwne oznaczają parę oszacowań o przeciwnych przewidywaniach („TAK” vs „NIE”), którym przypisano łącznie co najmniej 100 punktów prawdopodobieństwa.

2.10. Prognoza oznacza oszacowanie, które zostało powiązane przez system z oszacowaniem przeciwnym.

2.11. Rynek oznacza wyodrębnioną tematycznie część serwisu L.E.M. nano, na której umieszczane są zdarzenia i dokonywane są oszacowania.

2.12. Treść/Treści oznacza wszelkie dane oraz teksty umieszczone przez użytkownika w serwisie L.E.M. nano.

2.13. Konkurs to jeden z konkursów, o których mowa w pkt 3.7. niniejszego Regulaminu.

 

3. Postanowienia ogólne

 

3.1. Użytkownikiem L.E.M. nano może być wyłącznie osoba fizyczna.

3.2. Osoba fizyczna może być użytkownikiem L.E.M. nano, o ile:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo,

b) w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego.

3.3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem, iż dana osoba spełnia wymagania, o których mowa w pkt 3.2.

3.4. Korzystanie z serwisu L.E.M. nano jest dobrowolne i bezpłatne. Z tytułu korzystania z serwisu L.E.M. nano i udziału w nim, użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do administratora. Każda aktywność użytkownika w ramach serwisu L.E.M. nano jest działaniem dobrowolnym i użytkownik poprzez swoją aktywność nie świadczy jakichkolwiek usług na rzecz administratora.

3.5. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z funkcji serwisu L.E.M. nano niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się korzystanie z przeglądarek internetowych zgodnych ze standardami HTML5 oraz CSS3, z włączoną obsługą plików cookies oraz javascript.

3.6. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji funkcji, narzędzi oraz sposobu działania serwisu L.E.M. nano, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu L.E.M. nano na osoby trzecie oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem L.E.M. nano. Użytkownikowi L.E.M. nano nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem administratora.

3.7. W ramach serwisu L.E.M. nano administrator może organizować konkursy i przyznawać użytkownikom nagrody na zasadach ustalonych każdorazowo przez administratora, opisanych i regulowanych w odrębnych regulaminach konkursowych publikowanych w serwisie L.E.M. nano.

 

4. Zasady uczestnictwa w serwisie L.E.M. nano

 

4.1. Użytkownik L.E.M. nano może posiadać tylko jedno konto i związany z nim jeden profil.

4.2. Użytkownik L.E.M. nano zobowiązuje się do podania danych prawdziwych. W szczególności niedopuszczalne jest wykorzystanie w celu rejestracji danych osób trzecich lub nieistniejących.

4.3. Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości podanych przez użytkownika L.E.M. nano danych pod kątem zgodności z celami programu badawczego. Warunkiem koniecznym dopuszczenia do uczestnictwa w serwisie L.E.M. nano jest zgodność charakterystyki użytkownika z zakładanymi celami programu badawczego.

4.4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego, zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz dokonanie pierwszego logowania do serwisu L.E.M. nano jest równoznaczne z wejściem do społeczności L.E.M. nano.

4.5. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu użytkownik wyraża zgodę na upublicznianie jego loginu oraz danych wynikających z jego aktywności w serwisie L.E.M. nano.

4.6. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem użytkownika o udzieleniu administratorowi nieodpłatnego zezwolenia na wykorzystywanie, w szczególności gromadzenie i przetwarzanie wszelkich danych zgromadzonych w serwisie L.E.M. nano, dotyczących aktywności użytkownika, w szczególności na potrzeby tworzenia baz danych i realizacji celów programu badawczego.

4.7. W zakresie treści zamieszczonych w serwisie L.E.M. nano, akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z udzieleniem administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na okres 6 lat do korzystania z autorskich praw majątkowych do treści zamieszczonych w serwisie L.E.M. nano, o ile można tej treści przypisać cechy utworu, w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym udzielana jest na następujących polach eksploatacji: utrwalenie, zwielokrotnienie (w tym digitalizacja) na dowolnym nośniku dowolną techniką w tym laserową, magnetyczną lub optyczną także w ramach przeznaczenia do wprowadzenia do sieci Internet, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, jak również modyfikację w tym podział i łączenie z innymi utworami, a także eksploatację utworów zależnych.

4.8. Treści publikowane przez użytkowników w serwisie L.E.M. nano nie stanowią jakiejkolwiek opinii, oceny, stanowiska administratora ani też osób świadczących pracę lub usługi na rzecz administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności związanej z tymi treściami, w szczególności jeżeli dana treść narusza prawa osób trzecich.

4.9. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez użytkowników L.E.M. nano treści, które w szczególności:

a) naruszają prawa lub prawnie chroniony interes podmiotów trzecich,

b) zawierają treści pornograficzne,

c) służą działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej, a w tym stanowiące niezamawianą informację handlową (spam),

d) mogą służyć do usuwania, modyfikacji, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych i informacji dostępnych poprzez serwis L.E.M. nano, a także zakłócania ich przetwarzania lub gromadzenia,

e) naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, głoszące lub popierające radykalne postawy społeczne jak dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.

4.10. Administrator jest uprawniony do kontroli treści publikowanych przez użytkowników L.E.M. nano, a także do usuwania treści, które mogą naruszać prawa osób trzecich bez uprzedniego informowania użytkownika i bez konieczności uzyskiwania jego uprzedniej zgody.

 

5. Zasady działania serwisu L.E.M. nano

 

5.1. Każdy użytkownik L.E.M. nano otrzymuje po rejestracji moc predykcyjną wyrażoną w Predyktach, która zostaje przypisana do jego profilu. 1 Predykt (symbol jednostki „P”) odpowiada 100 punktom prawdopodobieństwa (symbol jednostki „pp”).

5.2. Dokonanie oszacowania polega na podaniu przez użytkownika serwisu L.E.M. nano wartości zawierającej się w przedziale od 1 do 99 punktów prawdopodobieństwa, jaką skłonny jest on przypisać zaistnieniu lub niezaistnieniu danego zdarzenia (opinia na „TAK” lub na „NIE”).

5.3. Po wprowadzeniu przez administratora wyniku danego zdarzenia do serwisu L.E.M. nano, moc predykcyjna użytkownika jest zwiększana o 1 Predykt dla każdej poprawnej zweryfikowanej prognozy użytkownika.

5.4. Każde oszacowanie i oszacowanie do niego przeciwne dotyczą jednego zdarzenia.

5.5. Szczegółowe zasady działania serwisu L.E.M. nano, w tym opis mechanizmów dotyczących dokonywania oszacowań, opisane są w Instrukcji zamieszczonej w serwisie L.E.M. nano.

 

6. Polityka prywatności

 

6.1. Administrator traktuje priorytetowo ochronę prywatności w Internecie, w tym ochronę danych osobowych użytkowników L.E.M. nano przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem, stosując w tym celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.

6.2. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego użytkownik L.E.M. nano wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora swoich danych osobowych w zakresie określonym oświadczeniem zaakceptowanym przez użytkownika podczas rejestracji.

6.3. Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000037957, NIP 526-030-02-04, Regon 006746410, kapitał zakładowy: 4.263.653.000,00 zł, kapitał wpłacony: 4.263.653.000,00 zł.

6.4. Zbiór danych osobowych jest zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe przechowywane są przez home.pl jako podmiot świadczący usługi hostingowe na podstawie umowy zawartej z administratorem zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

6.5. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników L.E.M. nano wyłącznie w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celów programu badawczego, o jakim mowa w pkt 1. Regulaminu.

6.6. Użytkownik L.E.M. nano ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

6.7. Usunięcie na wniosek użytkownika L.E.M. nano danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym skutkuje zablokowaniem jego konta.

 

7. Polityka cookies

 

7.1. Serwis L.E.M. nano korzysta z plików cookies.

7.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika L.E.M. nano. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

7.3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) analiza statystyk korzystania z serwisu L.E.M. nano;

b) utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu L.E.M. nano ponownie wpisywać loginu i hasła.

7.4. W ramach serwisu L.E.M. nano stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika L.E.M. nano do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

7.5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu L.E.M. nano mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu L.E.M. nano.

 

8. Ograniczenia odpowiedzialności

 

8.1. Administrator serwisu L.E.M. nano nie ponosi odpowiedzialności za

a) treści publikowane w serwisie L.E.M. nano przez użytkowników,

b) jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika, powstałe na skutek uczestnictwa w serwisie L.E.M. nano,

c) skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z serwisu L.E.M. nano przez użytkowników,

d) szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do serwisu L.E.M. nano przez osoby trzecie,

e) jakiekolwiek skutki wykorzystania zamieszczonych w serwisie L.E.M. nano treści przez osoby trzecie,

f) przerwy w działaniu serwisu L.E.M. nano, w szczególności zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od administratora,

g) błędy w działaniu serwisu L.E.M. nano, w szczególności zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od administratora,

h) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od administratora.

8.2. Administrator zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania serwisu L.E.M. nano,

b) zamknięcia serwisu L.E.M. nano po uprzednim powiadomieniu użytkowników poprzez serwis L.E.M. nano.

 

9. Usuwanie treści z serwisu L.E.M. nano oraz blokowanie konta

 

9.1. Administrator może usuwać wszelkie treści z serwisu L.E.M. nano, jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z zasadami, o jakich mowa w pkt 4. Regulaminu, przy czym usunięcie to nie wymaga uzasadnienia.

9.2. Administrator ma prawo usunięcia użytkownika ze społeczności L.E.M. nano.

9.3. Usunięcie użytkownika ze społeczności L.E.M. nano może nastąpić zwłaszcza w przypadku:

a) podania nieprawdziwych danych podczas rejestracji,

b) naruszenia postanowień Regulaminu.

9.4. Skreślenie z listy użytkowników L.E.M. nano jest równoznaczne z zablokowaniem konta oraz ustaniem wszelkich zobowiązań ze strony administratora, które wynikają lub mogą wynikać z uczestnictwa w serwisie L.E.M. nano.

 

10. Zgłaszanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu L.E.M. nano

 

10.1. Ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu L.E.M. nano, a w szczególności funkcjonowanie niezgodne z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, użytkownik L.E.M. nano może zgłaszać pisemnie za pośrednictwem poczty na adres siedziby administratora lub za pomocą poczty elektronicznej na adres pomoc@lem-nano.pl z jednoznacznym zaznaczeniem, iż zgłoszenie dotyczy nieprawidłowości funkcjonowania serwisu L.E.M. nano.

10.2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania zgłoszeń, o których mowa w pkt 9.1., jest administrator, który poinformuje zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia.

 

11. Postanowienia końcowe

 

11.1. Regulamin może zostać zmieniony przez administratora w dowolnym czasie, przy czym wprowadzone zmiany będą udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu zamieszczanego w serwisie L.E.M. nano.

11.2. Po ukazaniu się w serwisie L.E.M. nano informacji o zmianach w Regulaminie, użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. Zalogowanie do serwisu L.E.M. nano po ogłoszeniu zmian w Regulaminie oznacza akceptację nowej treści Regulaminu przez użytkownika.

11.3. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, użytkownik serwisu L.E.M. nano powinien niezwłocznie powiadomić administratora o podjętej decyzji. Powiadomienia dokonuje się pisemnie za pośrednictwem poczty na adres siedziby administratora lub za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@lem-nano.pl z jednoznacznym zaznaczeniem, iż powiadomienie dotyczy braku akceptacji zmian w Regulaminie. Powiadomienie takie skutkować będzie zablokowaniem konta użytkownika serwisu L.E.M. nano.

11.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie serwisu L.E.M. nano.