facebook
> Strona główna > FAQ
FAQ

1. Co oznacza skrót L.E.M. nano?

Skrót L.E.M. nano oznacza Logiczny Ekstraktor Możliwości nano.

 

2. Co mam zrobić, jeśli po rejestracji nie otrzymałem/am e-maila aktywacyjnego?

W pierwszej kolejności proszę sprawdzić, czy e-mail aktywacyjny nie trafił do spamu. W przypadku, gdy nie ma w tym folderze wiadomości z linkiem, na głównym ekranie serwisu należy wybrać „Ponowne przesłanie e-maila aktywacyjnego”, a następnie wpisać adres e-mail, który został podany przy rejestracji. Jeśli mimo tego w skrzynce pocztowej nie pojawił się e-mail aktywacyjny, należy skontaktować się z administratorem systemu (zakładka „Kontakt”).

 

3. Jakie informacje można znaleźć na ekranie z opisem zdarzenia?

Ekran z opisem zdarzenia zawiera pytanie główne do danego zdarzenia, na które użytkownik serwisu L.E.M. nano udziela odpowiedzi podając oszacowanie dla wyniku TAK/NIE danego zdarzenia. Pytanie jest ściśle powiązane z opisem znajdującym się poniżej. Opis może zawierać m.in. szczegółowe wyjaśnienie pojęć użytych w pytaniu oraz informację o metodzie rozstrzygania danego zdarzenia.

 

4. W jaki sposób mogę dokonać oszacowania?

Aby dokonać oszacowania, należy otworzyć listę aktualnych zdarzeń – zakładka „Rynek->Zdarzenia”. Następnie należy wybrać jedno ze zdarzeń, klikając na jego nazwę. Trzeba jednak zwrócić uwagę, aby data zamknięcia miała kolor zielony. Oznacza to, że możliwe jest dokonanie oszacowania odnośnie zaistnienia lub niezaistnienia danego zdarzenia. Na ekranie z opisem zdarzenia należy otworzyć zakładkę „Dokonaj oszacowania”, wybrać przewidywane rozstrzygnięcie zdarzenia (czy zdarzenie zajdzie (TAK) czy nie zajdzie (NIE)), wartość oszacowania wyrażoną w punktach prawdopodobieństwa (jaką jest się skłonnym przypisać zaistnieniu lub niezaistnieniu danego zdarzenia) oraz liczbę oszacowań, których chce się dokonać. Wybranie przycisku „Dokonaj oszacowania” spowoduje, że system spróbuje powiązać właśnie dokonane oszacowanie użytkownika z oszacowaniem przeciwnym, co skutkuje powstaniem prognozy. Wartość oszacowania wyrażona jest w punktach prawdopodobieństwa. 100 punktom prawdopodobieństwa (symbol jednostki „pp”) odpowiada 1 Predykt (symbol jednostki „P”).

 

5. Czym są oszacowania przeciwne?

Dwa oszacowania są przeciwne, o ile przewidują przeciwne rozstrzygnięcie zdarzenia (wynik TAK vs NIE), a obu oszacowaniom przypisano łącznie co najmniej 100 punktów prawdopodobieństwa.

 

6. Dlaczego czasami po powstaniu prognozy wartość dokonanego przeze mnie oszacowania okazuje się niższa niż ta, którą zadeklarowałem/am, dokonując oszacowania?

System traktuje dokonane oszacowanie jako maksymalną wartość, którą użytkownik jest skłonny przypisać zaistnieniu lub niezaistnieniu danego zdarzenia. Podczas powiązywania oszacowań, system wyszukuje oszacowanie przeciwne o największej wartości, a następnie zmniejsza wartość właśnie dokonanego oszacowania tak, aby suma obu oszacowań wynosiła 100 punktów prawdopodobieństwa. Ostatecznie wartość oszacowania może być zatem niższa od zadeklarowanej.

 

7. Gdzie mogę przeglądać oszacowania innych użytkowników do danego zdarzenia?

Na ekranie z opisem zdarzenia znajdują się zakładki „Oszacowania na TAK” oraz „Oszacowania na NIE”. Można w nich przeglądać wszystkie oszacowania do danego zdarzenia występujące w systemie. Ponadto zawierają one wartości tych oszacowań oraz daty ich dokonania.

 

8. Kiedy moje oszacowanie zostanie powiązane z oszacowaniem przeciwnym?

Zależy to od działań innych użytkowników. Jeden z pozostałych użytkowników serwisu L.E.M. nano musi dokonać oszacowania przeciwnego takiego, że suma obu oszacowań wynosi co najmniej 100 punktów prawdopodobieństwa. Wówczas oszacowanie zostanie powiązane z oszacowaniem przeciwnym.

 

9. Czym jest dostępna moc predykcyjna a czym całkowita moc predykcyjna?

Dostępna moc predykcyjna to maksymalna łączna wartość oszacowań, których można dokonać. Natomiast całkowita moc predykcyjna jest większa od dostępnej mocy predykcyjnej o punkty prawdopodobieństwa przypisane oszacowaniom, które nie zostały powiązane z oszacowaniami przeciwnymi. Ponieważ w każdej chwili oszacowanie dokonane a niepowiązane przez system z oszacowaniem przeciwnym, można wycofać, całkowita moc predykcyjna mówi, ile Predyktów jest do dyspozycji w danym momencie, jeśli wszystkie oszacowania niepowiązane zostaną wycofane.

 

10. Jakie operacje wpływają na zmianę mojej całkowitej mocy predykcyjnej i dostępnej mocy predykcyjnej?

Są trzy takie operacje:

  • dokonanie oszacowania – w momencie dokonania oszacowania przez użytkownika,
  • powiązanie oszacowania (co skutkuje powstaniem prognozy) – gdy inny użytkownik dokona oszacowania i zostanie ono powiązane przez system z dokonanym przez nas oszacowaniem ,
  • odniesienie sukcesu.

W pierwszych dwóch przypadkach dostępna moc predykcyjna jest pomniejszana o punkty prawdopodobieństwa wykorzystane w dokonanym oszacowaniu. Całkowita moc predykcyjna pomniejsza się w drugim przypadku o punkty prawdopodobieństwa wykorzystane w prognozie i powiększa się o 100 punktów prawdopodobieństwa w trzecim przypadku.

 

11. Gdzie mogę zobaczyć wszystkie zmiany w mojej mocy predykcyjnej?

Historia prognoz znajduje się w menu „Prognozy”. Można zobaczyć tam wszystkie zmiany w mocy predykcyjnej wraz z opisami.

 

12. Co oznaczają tytuły operacji w historii prognoz?

W historii prognoz występują dwa rodzaje wpisów: po powstaniu prognozy oraz po zweryfikowaniu prognozy. W pierwszym przypadku wpis wygląda następująco:

Powstanie prognozy / Oszacowanie z dn. data godz. godzina / Prognoza: TAK/NIE,

gdzie w miejscu data i godzina znajdują się data i godzina dokonania prognozy. Jeśli są one bliskie dacie i godzinie wpisu, oznacza to, że dokonane oszacowanie system powiązał z oszacowaniem przeciwnym. Natomiast na końcu wpisu określony jest prognozowany przez użytkownika wynik: TAK/NIE.

W przypadku rozstrzygnięcia wpis wygląda następująco:

Sukces/Porażka / Prognoza: TAK/NIE.

Wpis ten mówi, czy wynik został przewidziany trafnie (Sukces) czy nie (Porażka). Podaje także, jaka była prognoza użytkownika serwisu L.E.M. nano.

 

13. Gdzie można obejrzeć swoje prognozy?

Wszystkie własne oszacowania, prognozy oraz prognozy zweryfikowane można przeglądać w zakładce „Prognozy->Moje prognozy”.

 

14. Co stanie się z moimi niepowiązanymi oszacowaniami, gdy zdarzenie zostanie już zamknięte/rozstrzygnięte

Wszystkie niepowiązane oszacowania zostają automatycznie anulowane po upłynięciu daty zamknięcia zdarzenia, zaś dostępna moc predykcyjna użytkownika serwisu L.E.M. nano zostaje powiększona o punkty prawdopodobieństwa anulowanych oszacowań. Z przyczyn technicznych proces ten może być w pewnym stopniu rozłożony w czasie.

 

15. Kiedy moje prognozy zostaną zweryfikowane?

Aby to nastąpiło, muszą zostać spełnione dwa warunki: po pierwsze musi minąć data rozstrzygnięcia zdarzenia, po drugie administrator musi wprowadzić do systemu wynik zdarzenia. Jeśli te dwa warunki zostaną spełnione, to w krótkim czasie po upłynięciu daty rozstrzygnięcia zdarzenia wszystkie prognozy do tego zdarzenia zostaną zweryfikowane. Całkowita moc predykcyjna użytkownika serwisu L.E.M. nano, który w danej prognozie trafnie przewidział wynik zostaje zwiększona o 1 Predykt.

 

16. Jakie daty wyświetlane są w kolumnach „Otwarcie”, „Zamknięcie”, „Rozstrzygnięcie” w tabelach ze zdarzeniami?

Daty te wiążą się ściśle z trzema pojęciami: otwarciem, zamknięciem i rozstrzygnięciem zdarzenia. Otwarcie to data, od której można dokonywać oszacowań dotyczących danego zdarzenia. Zamknięcie to data zakończenia dokonywania oszacowań do danego zdarzenia. Rozstrzygnięcie to data, po której w krótkim czasie wszystkie prognozy do zdarzenia zostają zweryfikowane. W przypadku braku możliwości jednoznacznego rozstrzygnięcia zdarzenia w podanym terminie (np. opóźnienie w wydaniu raportu, na bazie którego zdarzenie miało zostać rozstrzygnięte), możliwe jest rozstrzygnięcie w terminie późniejszym. Może zdarzyć się również, że wynik zdarzenia będzie znany wcześniej niż data rozstrzygnięcia podana w serwisie L.E.M. nano. Wówczas zdarzenie może zostać rozstrzygnięte w terminie wcześniejszym.

 

17. Dlaczego niektóre daty w kolumnie „Zamknięcie” na liście wszystkich zdarzeń mają kolor czerwony a inne zielony?

Czerwony kolor oznacza, że data zamknięcia już minęła i tym samym dokonanie oszacowania dotyczącego tego zdarzenia nie jest już możliwe. Natomiast kolor zielony oznacza, że nadal można dokonywać oszacowań dotyczących danego zdarzenia.

 

18. Czym jest ostatnia prognoza widoczna na liście zdarzeń?

Każda prognoza składa się z dwóch przeciwnych oszacowań. W każdym przypadku ostatnia prognoza jest wartością oszacowania dla wyniku TAK dla danego zdarzenia. Ostatnia prognoza dotyczy najpóźniej powiązanych oszacowań do danego zdarzenia.

 

19. Gdzie można zmienić hasło?

Po zalogowaniu można zmienić hasło w zakładce „Profil->Zmień hasło”.

 

20. Co zrobić, gdy zapomniałem/am hasła?

Na głównym ekranie serwisu należy wybrać „Resetowanie hasła”, następnie wpisać adres e-mail, który został podany przy rejestracji, a na kolejnym ekranie podać odpowiedź na pytanie, które podane zostało przy rejestracji. Na podaną skrzynkę zostanie przesłana wiadomość z nowym hasłem. Po zalogowaniu ze względów bezpieczeństwa hasło należy zmienić.

 

21. Gdzie mogę zmienić dane, które podałem/am przy rejestracji?

Wszystkie dane podawane przy rejestracji znajdują się w zakładce „Profil->Edytuj profil”. Jednak części z nich nie można edytować. Jeśli jednak zmiana tych danych jest konieczna, należy skontaktować się z Administratorem systemu (zakładka „Kontakt”).

 

22. W jaki sposób nadawane są stopnie?

Stopnie nadawane są na podstawie punktów rankingowych przyznawanych zgodnie z odpowiednią formułą matematyczną. Elementami składowymi tej formuły są:

  • wielkość zmiany mocy predykcyjnej użytkownika serwisu L.E.M. nano wynikająca z jego trafnych bądź nietrafnych prognoz,
  • średnia tygodniowa liczba prognoz dokonywanych przez użytkownika serwisu L.E.M. nano,
  • liczba dni, w których użytkownik serwisu L.E.M. nano dokonał co najmniej jednego oszacowania.