facebook
> Strona główna > Instrukcja
Instrukcja

Każdy z użytkowników posiada w systemie konto, które cechuje:

  • moc predykcyjna,
  • zbiór oszacowań,
  • zbiór prognoz.

Najważniejsze funkcje udostępnione w systemie to:

Kluczowym elementem funkcjonowania rynku niezależnym od użytkownika jest rozstrzyganie zdarzeń.

Aktywność użytkownika w serwisie jest oceniana za pomocą systemu rang.

 

I. PRZEGLĄDANIE ZDARZEŃ.

Aby przeglądać zdarzenia jeszcze nierozstrzygnięte, należy wejść w pozycję „Zdarzenia” w zakładce „Rynek”. Znajdują się tam 2 pola wyboru:

  • termin: krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe oraz najbliższe zamknięcia,
  • grupa.

Pierwszy podział pozwala przeglądać wszystkie dostępne w serwisie zdarzenia, pogrupowane na zdarzenia krótkoterminowe – rozstrzygające się w ciągu najbliższych 30 dni, średnioterminowe – rozstrzygające się w terminie od 30 do 90 dni oraz długoterminowe – rozstrzygające się za więcej niż 90 dni. W widoku „Najbliższe zamknięcia” można natomiast zobaczyć te zdarzenia, których zamknięcie (data, po której nie można dokonywać oszacowań) nastąpi w ciągu najbliższych 7 dni.

Drugi podział pozwala przeglądać dostępne w serwisie zdarzenia pogrupowane ze względu na ich tematykę.

Kliknięcie na nazwę dowolnego zdarzenia spowoduje wyświetlenie ekranu z opisem tego zdarzenia. Można uzyskać tam szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia, zobaczyć listę dokonanych oszacowań, a także dokonać własnych oszacowań.

Aby przeglądać zdarzenia rozstrzygnięte, należy wejść w pozycję „Rozstrzygnięcia” w zakładce „Rynek”.

 

II. PRZEGLĄDANIE DOKONANYCH OSZACOWAŃ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW.

Oszacowania istniejące w systemie można przeglądać na ekranie z opisem zdarzenia. Są one podzielone na dwie grupy – oszacowania na TAK i oszacowania na NIE. Pierwsze z nich to oszacowania, w których użytkownicy przewidywali, że zdarzenie opisane w pytaniu będzie miało miejsce w przyszłości, natomiast oszacowania na NIE odnoszą się do przeciwnych typowań. Na obu listach można znaleźć informacje o wartości oszacowań wyrażonej w Predyktach, jaką użytkownicy byli skłonni przypisać dla danego wyniku zdarzenia, o liczbie dokonanych oszacowań oraz o dacie ich dokonania. Oszacowania posortowane są malejąco po wartościach, ponieważ nowe oszacowania dokonywane w serwisie będą z nimi łączone właśnie w takiej kolejności (dokładny opis w punkcie dokonywanie oszacowań. Tabelki z pięcioma najwyższymi pozycjami są także pokazane w zakładce „Dokonaj oszacowania”.

Wartości oszacowań wyrażone są w Predyktach. 1 Predykt (symbol jednostki „P”) odpowiada 100 punktom prawdopodobieństwa (symbol jednostki „pp”).

 

III. DOKONYWANIE OSZACOWAŃ.

Dokonywanie oszacowań polega na wypełnieniu formularza „Dokonaj oszacowania” znajdującego się na ekranie wybranego zdarzenia. Użytkownik musi podać przewidywany wynik zdarzenia: TAK (zdarzenie zajdzie) lub NIE (zdarzenie nie zajdzie), wartość oszacowania wyrażoną w punktach prawdopodobieństwa oraz liczbę oszacowań. Po wybraniu przycisku „Dokonaj oszacowania” system spróbuje dokonane oszacowanie powiązać z oszacowaniem przeciwnym, co skutkuje powstaniem prognozy. Oszacowanie przeciwne to takie, które przewiduje przeciwne rozstrzygnięcie zdarzenia (wynik TAK vs NIE), a obu oszacowaniom przypisano łącznie co najmniej 100 punktów prawdopodobieństwa. System traktuje dokonane oszacowanie jako maksymalną wartość, którą użytkownik jest skłonny przypisać zaistnieniu lub niezaistnieniu danego zdarzenia. Podczas powiązywania oszacowań, system wyszukuje oszacowanie przeciwne o największej wartości, a następnie zmniejsza wartość właśnie dokonanego oszacowania tak, aby łącznie wartość obu oszacowań wynosiła 100 punktów prawdopodobieństwa. Ostatecznie wartość oszacowania może być zatem niższa od zadeklarowanej. Na przykład, jeżeli użytkownik dokona oszacowania, podając wartość 80 punktów prawdopodobieństwa, a w systemie są już wcześniej dokonane oszacowania przeciwne o wartości 30 i 90 punktów prawdopodobieństwa, to nowe oszacowanie zostanie powiązane z tym o największej wartości, czyli w tym przypadku 90 punktów prawdopodobieństwa, a moc predykcyjna użytkownika zmniejszy się o 10 punktów prawdopodobieństwa.

Następnie, po powiązaniu oszacowań całkowita moc predykcyjna i dostępna moc predykcyjna użytkownika zostaje pomniejszona o wartość dokonanych oszacowań. Dla każdego oszacowania, którego system nie powiązał z oszacowaniem przeciwnym, dostępna moc predykcyjna zmniejszona zostaje o podaną wartość oszacowania. Całkowita moc predykcyjna nie zostaje pomniejszona.

 

IV. WYCOFYWANIE DOKONANYCH OSZACOWAŃ.

Oszacowanie, dla którego system nie znalazł oszacowania przeciwnego, może zostać w każdej chwili wycofane przez użytkownika. W tym celu wystarczy wejść w pozycję „Moje prognozy” w zakładce „Prognozy” oraz wybrać opcję „Wycofaj oszacowanie”. Wtedy wartość wycofanego oszacowania powiększy dostępną moc predykcyjną na koncie użytkownika.

 

V. PRZEGLĄDANIE WŁASNYCH OSZACOWAŃ.

Każdy użytkownik może przeglądać swoje oszacowania wybierając „Moje prognozy” z zakładki „Prognozy”. Natomiast listę oszacowań dla konkretnego zdarzenia można znaleźć na ekranie z opisem tego zdarzenia.

 

VI. PRZEGLĄDANIE WŁASNYCH POWIĄZANYCH PROGNOZ.

Aby przejrzeć własne powiązane prognozy, należy wybrać pozycję „Moje prognozy” z zakładki „Prognozy”, a następnie widok „Powiązane prognozy”.

 

VII. PRZEGLĄDANIE WŁASNYCH ZWERYFIKOWANYCH PROGNOZ.

Aby przejrzeć własne zweryfikowane prognozy, należy wybrać pozycję „Moje prognozy” z zakładki „Prognozy”, a następnie widok „Prognozy zweryfikowane”.

 

VIII. PRZEGLĄDANIE HISTORII PROGNOZ

W pozycji „Historia prognoz” w zakładce „Prognozy” użytkownik może przejrzeć historię wszystkich zmian swojej mocy predykcyjnej. Mogą to być:

  • prognozy – w takim przypadku moc predykcyjna zostanie zmniejszona o wartość wykorzystaną w prognozie,
  • sukces – moc predykcyjna użytkownika zostaje powiększona o 100 punktów prawdopodobieństwa.

Ze względów informacyjnych dodatkowo w "Historii prognoz" zostają odnotowane porażki użytkownika, mimo że nie zmieniają jego mocy predykcyjnej.

 

IX. PRZEGLĄDANIE STATYSTYK.

Każdy użytkownik ma dostęp do rankingu ogólnego, który znajduje się w zakładce „Statystyki”. Ranking ogólny jest sporządzany na podstawie punktów rankingowych przyznawanych zgodnie z odpowiednią formułą matematyczną za:

  • trafność prognoz użytkownika (1 punkt za każdy punkt prognostyczny dodany za trafne prognozy do mocy predykcyjnej użytkownika), przy czym system daje użytkownikowi 30 dni na poprawę wyników, zanim zacznie odbierać punkty, jeśli w danym momencie użytkownik jest mniej skuteczny w przewidywaniu,
  • aktywność użytkownika w serwisie (wartość zależna od średniej tygodniowej liczby prognoz, w których uczestniczy użytkownik serwisu L.E.M. nano),
  • systematyczność dokonywania oszacowań (250 punktów za każdy dzień, w którym użytkownik dokonał oszacowań).

Poza rankingiem ogólnym dostępna jest także lista najpopularniejszych zdarzeń. Rankingi występujące w serwisie L.E.M. nano są anonimowe. W rankingu ogólnym występują pełne informacje dotyczące wyłącznie danego użytkownika serwisu L.E.M. nano.

 

X. ROZSTRZYGANIE ZDARZEŃ.

Po upłynięciu terminu rozstrzygnięcia zdarzenia, o ile administrator wprowadził jego wynik, wszystkie prognozy do tego zdarzenia zostają zweryfikowane. Moc predykcyjna użytkownika, który w danej prognozie poprawnie przewidział wynik, zwiększona zostaje o 100 punktów prawdopodobieństwa. W przypadku braku możliwości jednoznacznego rozstrzygnięcia zdarzenia w podanym terminie (np. opóźnienie w wydaniu raportu, na bazie którego zdarzenie miało zostać rozstrzygnięte), możliwe jest rozstrzygnięcie w terminie późniejszym. Może zdarzyć się również, że wynik zdarzenia będzie znany wcześniej niż data rozstrzygnięcia podana w serwisie L.E.M. nano. Wówczas zdarzenie może zostać rozstrzygnięte w terminie wcześniejszym.

 

XII. SYSTEM RANG.

Użytkownicy serwisu L.E.M. nano tworzą tzw. Korpus Prognostyczny. Kolejne stopnie w Korpusie nadawane są za osiągnięcie określonej liczby punktów rankingowych. Możliwe jest również obniżenie stopnia użytkownika, gdy liczba jego punktów rankingowych spadnie poniżej wymaganego dla danego stopnia progu. W Korpusie Prognostycznym obowiązują insygnia analogiczne jak w US ARMY, przy czym ich nazwy są swoiste dla Korpusu Prognostycznego. Każdy stopień ma przypisany symbol, który jest wyświetlany obok loginu użytkownika. Cały system stopni przedstawia poniższa tabela:

NumerSymbolNazwaLiczba punktów
0   Szeregowy Korpusu Prognostycznego 0
1   Starszy Szeregowy Korpusu Prognostycznego 300
2   Kapral Korpusu Prognostycznego 1200
3   Starszy kapral Korpusu Prognostycznego 2700
4   Plutonowy Korpusu Prognostycznego 4800
5   Starszy plutonowy Korpusu Prognostycznego 7500
6   Sierżant Korpusu Prognostycznego 10800
7   Starszy sierżant Korpusu Prognostycznego 14700
8   Młodszy sierżant sztabowy Korpusu Prognostycznego 19200
9   Sierżant sztabowy Korpusu Prognostycznego 24300
10   Starszy sierżant sztabowy Korpusu Prognostycznego 30000
11   Chorąży Korpusu Prognostycznego 36300
12   Starszy chorąży Korpusu Prognostycznego 43200
13   Młodszy chorąży sztabowy Korpusu Prognostycznego 50700
14   Chorąży sztabowy Korpusu Prognostycznego 58800
15   Starszy chorąży sztabowy Korpusu Prognostycznego 67500
16   Porucznik Korpusu Prognostycznego 76800
17   Kapitan Korpusu Prognostycznego 86700
18   Major Korpusu Prognostycznego 97200
19   Pułkownik Korpusu Prognostycznego 108300
20   Generał brygady Korpusu Prognostycznego 120000
21   Generał dywizji Korpusu Prognostycznego 132300
22   Generał broni Korpusu Prognostycznego 145200
23   Generał Korpusu Prognostycznego 158700
24   Marszałek Korpusu Prognostycznego 172800